ไทยแลนด์ บิสสิเนสเพจเจส คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม
THAILAND NUMBER ONE INDUSTRIAL SOURCING GUIDE
industrial fair industrial fair
ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เงินเดือนที่ต้องการ :
รายละเอียดผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
เพศ ชาย หญิง
จังหวัด :
ว/ด/ป เกิด
เบอร์โทรศัพท์
รหัสไปษณีย์
อายุ

ที่อยู่
อีเมล์
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ปีที่สำเร็จการศึกษา เกรดเฉลี่ย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัย
อื่น ๆ (1)
อื่น ๆ (2)
อื่น ๆ (3)
 
ประวัติอย่างย่อ
เอกสารประกอบการรับสมัคร
รูปถ่ายหน้าตรง
(ขนาดรูป 80 x 80)
 
แนบไฟล์เอกสาร