Refund Policy
นโยบายการคืนเงิน

1. การยกเลิกการสั่งซื้อ สำหรับลูกค้า

     1.1 ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่มีการชำระเงินค่าสินค้า ลูกค้าสามารถทำการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ แต่หากลูกค้ามีการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งแบบผ่านบัตรเครดิต ผ่านบัตรเดบิต หรือผ่านบัญชีธนาคาร หากต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ ลูกค้าต้องทำการแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ ผ่านทางเบอร์โทร : 02-838-9999 หรือ ส่งข้อความมาทางเพจ Facebook  Thailandpages เพื่อตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อ หากสถานะคำสั่งซื้ออยู่ในขั้นตอนการดำเนินการส่งสินค้าแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ในทุกกรณี ทั้งนี้ โปรโมชั่นหรือส่วนลดใด ๆ ที่ใช้ในคำสั่งซื้อที่ยกเลิกนั้น จะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้

     1.2 เมื่อได้รับสินค้า ขอให้ลูกค้าทำการตรวจสอบสินค้าโดยทันที หากพบว่าสินค้าชำรุดหรือเสียหาย หรือ สินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้า (อิงตามวันที่ประทับตราขนส่ง) ผ่านทางเบอร์โทร : 02-838-9999 หรือ ส่งข้อความมาทางเพจ Facebook  Thailandpages หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี ในการนี้ผู้ให้บริการจะทำการตรวจสอบสินค้าก่อนรับเปลี่ยนหรือคืน ในกรณีที่ตรวจสอบพบความบกพร่องตามข้อนี้จริง ผู้จำหน่ายสินค้าจะทำการพิจารณาเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า ซึ่งหากเปลี่ยนสินค้า ผู้จำหน่ายสินค้าจะจัดส่งสินค้าประเภทและจำนวนเดิมให้กับลูกค้า แต่หากเป็นการคืนสินค้า ลูกค้าต้องรับผิดชอบการนำส่งสินค้ากลับมายังผู้จำหน่ายสินค้า โดยที่ผู้จำหน่ายสินค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งให้ (คิดค่าจัดส่งตามจริง)

     1.3 ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว และเปลี่ยนใจไม่ต้องการสินค้านั้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ นอกเหนือจากเหตุผลตามข้อ 1.2 ข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับคืนสินค้าดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขที่ว่า

          (1) ลูกค้าต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้า (อิงตามวันที่ประทับตราขนส่ง)
          (2) สินค้าต้องยังไม่ถูกเปิด/แกะกล่อง มีสภาพใหม่พร้อมขาย
          (3) หากมีของแถม คู่มือ อุปกรณ์เสริม หรือ กล่อง ทั้งหมดต้องยังครบและอยู่ในสภาพเดิม ทั้งนี้ ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งในการคืนสินค้าทั้งหมดเอง

     1.4 หากสินค้าที่สั่งนั้นมีของแถมหรือของสมนาคุณอย่างอื่น และของแถมหรือของสมนาคุณนั้น ชำรุด หรือเสียหาย หรือเกิดจากความผิดพลาดในการขนส่ง ผู้จำหน่ายสินค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของแถมหรือของสมนาคุณให้ใหม่ในแบบเดียวกันหรือแบบอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า

     1.5 กรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ให้บริการมีหน้าในการสืบสอบและสอบสวนกรณีที่มีปัญหา โดยสามารถติดต่อผ่านช่องทาง Facebook Thailandpages หรือ โทร 02-838-9999

2. การคืนสินค้าและการคืนเงิน สำหรับลูกค้า

     2.1 ในกรณีที่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อตามข้อ 1.1 ผู้จำหน่ายสินค้าจะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าที่ลูกค้าได้ชำระมา ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่แจ้งยืนยันการยกเลิกคำสั่งซื้อให้ลูกค้าทราบ ผู้ให้บริการทำหน้าในการคืนเงินให้กับผู้ซื้อผ่านช่องทางบัญชีธนาคาร

     2.2 ในกรณีที่มีการคืนสินค้าตามข้อ 1.2 และ 1.3 ผู้จำหน่ายสินค้าจะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า

3. การยกเลิกการสั่งซื้อ สำหรับผู้ขาย


     3.1 ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ผู้ขาย หรือThailandpages ที่กระทำการในนามของผู้ขาย อาจจะหยุดการขนส่งสินค้าใด ๆ ระงับการส่งมอบให้แก่ลูกค้า และ/หรือยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าโดยให้มีผลในทันทีโดยการบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังลูกค้า ณ วัน หรือในเวลาใด ๆ หากเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้:

     3.2 สินค้าภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าหมดด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด

     3.3 ลูกค้าทำผิดภาระผูกพันภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้า

     3.4 ลูกค้ามีมติในการเลิกบริษัทหรือศาลที่มีเขตอำนาจมีคำสั่งให้ลูกค้าเลิกบริษัทหรือชำระบัญชี

     3.5 มีคำสั่งเจ้าพนักงานหรือมีการตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือผู้จัดการทรัพย์เข้าครอบครองหรือขายสินทรัพย์ใด ๆ ของลูกค้า

     3.6 ลูกค้าทำข้อตกลงหรือทำการประนอมหนี้กับเจ้าหนี้เป็นการทั่วไป หรือขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจในการขอคุ้มครองการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้

4. การคืนสินค้าและการคืนเงิน สำหรับผู้ขาย

     4.1 ผู้ขายจะต้องยอมรับการจัดส่งที่ผิดพลาด ที่เกิดความผิดพลาดจากผู้ขายเอง

     4.2 ผู้ขายตกลงรับผิดชอบกรณีที่จัดส่งสินค้าหรือให้บริการแก่ลูกค้าไม่ถูกต้องอย่างชัดเจน หากลูกค้าร้องเรียนมายัง Thailandpages ผู้ขายตกลงให้ Thailandpages ดำเนินการใด ๆ แทนผู้ขายตามสมควรและยินดีชดใช้ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายทั้งหมดคืนให้แก่ Thailandpages

     4.3 Thailandpages ตกลงจะจัดให้มีช่องทางเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนต่อสินค้าและบริการที่ลูกค้าได้รับผ่านตลาดออนไลน์ “Thailandpages” และ Thailandpages ตกลงจะเป็นผู้เจรจากับลูกค้าและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้แก่ลูกค้า กรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสินค้าที่ได้ส่งแล้วหรือบริการที่ดำเนินการไปแล้วผู้ขายรับทราบว่าเป็นหน้าที่ของผู้ขายที่จะต้องดำเนินการ อย่างไรก็ดีในกรณีที่มีความจำเป็นหรือผู้ขายเพิกเฉยไม่ดำเนินการดังกล่าว Thailandpages อาจดำเนินการแทนผู้ขายและผู้ขายจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่อไป

     4.4 กรณีที่ลูกค้าติดต่อไปยังผู้ขายโดยตรงผู้ขายตกลงจะแจ้งให้ลูกค้าติดต่อมายัง Thailandpages เพื่อให้ Thailandpages เป็นผู้ดำเนินการต่อไป เพื่อให้การบริการแก่ลูกค้าเป็นไปในรูปแบบเดียวกันตามที่ Thailandpages กำหนดผู้ขายจะต้องยอมรับการส่งคืนสินค้าโดยมีข้อผูกมัดตามนโยบายการส่งคืนสินค้าของ Thailandpages

     4.5 ในกรณีที่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อตามข้อ 1.1 ผู้จำหน่ายสินค้าจะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าที่ลูกค้าได้ชำระมา ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่แจ้งยืนยันการยกเลิกคำสั่งซื้อให้ลูกค้าทราบ ผู้ให้บริการทำหน้าในการคืนเงินให้กับผู้ซื้อผ่านช่องทางบัญชีธนาคาร

     4.6 ในกรณีที่มีการคืนสินค้าตามข้อ 1.2 และ 1.3 ผู้จำหน่ายสินค้าจะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า

     4.7 กรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ให้บริการมีหน้าในการสืบสอบและสอบสวนกรณีที่มีปัญหา โดยสามารถติดต่อผ่านช่องทาง Facebook Thailandpages หรือ โทร 02-838-9999 

Back to Top