Privacy Policy
นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีการเก็บรวบรวมการใช้ การเปิดเผยและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเรามุ่งมั่นที่จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อท่านใช้บริการ ทำธุรกรรม หรือร่วมกิจกรรมใดๆ โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการในเครือของบริษัท ได้แก่ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย (Social Media) และช่องทางอื่นๆ ในอนาคต โดยมีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยท่านสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

1. นโยบายความเป็นส่วนตัวเบื้องต้น
     1.1 ขอต้อนรับสู่ Thailandpages (เรียกรวม หรือเรียกรายบุคคลว่า “Thailandpages”หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างจริงจัง เราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่เรา และเชื่อว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ ปกป้อง และดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม

     1.2 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจริงหรือเท็จที่สามารถใช้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลผู้นั้น ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่พบบ่อยได้แก่ ชื่อ หมายเลขประจำตัว และข้อมูลการติดต่อ

     1.3 ในการใช้บริการการลงทะเบียนบัญชีกับเรา เยี่ยมชมแพลตฟอร์ม และ/หรือเข้าถึงบริการของเรา เราจะต้องมีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ และ/หรือประมวลผลข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ แพลตฟอร์มจะหมายความรวมถึงแพลตฟอร์มเว็บไซต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง (ทั้งในรูปแบบเว็บไซต์หรือ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่) และบริการหมายความถึงผลิตภัณฑ์ ข้อมูล ฟังก์ชันและบริการอื่น ๆ ที่จัดหามาโดย Thailandpages ตามเวลาต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มทั้งหลายเป็นครั้งคราวไป หากคุณไม่ยินยอมให้เราดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้บริการหรือเข้าถึงแพลตฟอร์ม

     1.4 นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีเพื่อให้ท่านทราบเกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผย จัดเก็บ และ/หรือประมวลผลข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและได้รับมาระหว่างการให้บริการหรือการให้เข้าถึงแพลตฟอร์มแก่ท่าน ซึ่งเป็นผู้ใช้ของเรา ไม่ว่าท่านจะได้ลงทะเบียนใช้งานแพลตฟอร์มของเราในฐานะของผู้ซื้อหรือผู้ขาย เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

     1.5 ท่านจะต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เมื่อเรามีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านเพื่อที่ท่านจะได้ตระหนักอย่างเต็มที่ถึงวิธีการและสาเหตุที่เราต้องใช้ข้อมูลของท่าน

     1.6 เราอาจทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราได้ทำต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในอนาคต จะถูกนำมาเผยแพร่บนหน้านี้ และจะมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ท่านทราบ ทั้งนี้ หากได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายท้องถิ่น การที่ท่านใช้บริการต่อไป การเข้าถึงแพลตฟอร์ม รวมถึงการสั่งซื้อสินค้า (ตามที่ได้กำหนดในเงื่อนไขการใช้งาน) บนแพลตฟอร์ม หรือการให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง ภายหลังจากการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (ไม่ว่าท่านได้อ่านเอกสารนั้นแล้วหรือไม่ก็ตาม) จะเป็นการแสดงการรับทราบและยอมรับในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เราได้ทำกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องอ่านและตรวจสอบว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือไม่อยู่เสมอ

     1.7 นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้ร่วมกับประกาศ ข้อกำหนดในสัญญาและข้อกำหนดการให้ความยินยอมอื่นๆ ที่ใช้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเราและไม่ถือว่านโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีเนื้อหาเป็นการแทนที่ข้อกำหนดดังกล่าว เว้นแต่เราจะได้ระบุเป็นอย่างอื่น

     1.8 นโยบายนี้ใช้สำหรับทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ใช้บริการของเรา เว้นแต่จะได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น

2. เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด?

     2.1 เราจะ/อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อ:
          (ก) เมื่อคุณได้เข้าถึงและลงทะเบียนสมัครบัญชีผู้ใช้กับเรา
          (ข) เมื่อคุณส่งแบบฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แบบฟอร์มการสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ไม่ว่าจะแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็นเอกสาร
          (ค) เมื่อคุณทำข้อตกลงใดๆ หรือให้เอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างคุณกับเราหรือเมื่อคุณบริการของเรา
          (ง) เมื่อคุณติดต่อกับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย แฟกซ์ การประชุมแบบเห็นหน้ากัน แพลตฟอร์มสื่อทางสังคม และอีเมล
          (จ) เมื่อคุณใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อกับเราผ่านแพลตฟอร์มหรือใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ผ่านคุกกี้ ซึ่งเราอาจปรับใช้เมื่อคุณใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์
          (ฉ) เมื่อคุณได้อนุญาตโดยผ่านอุปกรณ์ของคุณ ให้เปิดเผยข้อมูลใดๆ แก่แพลตฟอร์มของเรา
          (ช) เมื่อคุณดำเนินธุรกรรมผ่านบริการของเรา
          (ซ) เมื่อคุณให้ความคิดเห็นหรือคำร้องเรียนแก่เรา
          (ฌ) เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เราด้วยเหตุผลใดก็ตาม
     นโยบายดังกล่าวข้างต้นไม่ได้อ้างไว้โดยละเอียดถี่ถ้วนและเป็นเพียงตัวอย่างทั่วไปเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ

     2.2 เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากคุณ บริษัทในเครือของเรา บุคคลที่สาม และจากแหล่งอื่นซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คู่ค้าทางธุรกิจ (เช่น บริษัทผู้ให้บริการขนส่ง หรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน) ผู้ให้บริการข้อมูลเครดิตหรือผู้ประเมินเครดิต ผู้ให้บริการด้านการตลาด รายการส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตร รายการส่งเสริมการขายแบบแนะนำสมาชิก โปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ หรือข้อมูลสาธารณะ หรือข้อมูลจากหน่วยงานราชการ

     2.3 ในบางกรณี คุณอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา (เช่น บุคคลในครอบครัวของคุณ เพื่อน หรือบุคคลในรายชื่อติดต่อของคุณ) หากคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เรา คุณยืนยันและรับรองว่าคุณได้ขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้แล้ว

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน

     3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Thailandpages อาจเก็บรวบรวมนั้นจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • ชื่อ นามสกุล
 • ที่อยู่อีเมล
 • วันเกิด
 • ที่อยู่สำหรับจัดส่งผลิตภัณฑ์
 • รายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน
 • หมายเลขติดต่อ
 • เพศ
 • หมายเลขตามบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 • ที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลที่ส่งโดย หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเข้าถึงบริการหรือแพลตฟอร์มของเรา
 • ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายของคุณ รวมถึงรายชื่อติดต่อของคุณเมื่อคุณได้ให้ความยินยอมผ่านอุปกรณ์ของคุณ หรือบุคคลหรือบัญชีใดๆ ที่คุณติดต่อด้วย
 • รูปภาพ หรือ เสียงหรือวิดีโอบันทึก
 • ข้อมูลแสดงตัวตันที่ออกให้โดยหน่วยงานรัฐ หรือข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นสำหรับเราในการตรวจสอบ (due diligence) การรู้จักตัวตนของลูกค้า (know your customer) การตรวจสอบยืนยันตัวตน (identity verification) การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกงหลอกลวง (fraud prevention)
 • ข้อมูลการติดต่อสื่อสารและการตลาด เช่น ความสนใจของคุณในการรับข้อมูลทางการตลาดจากเราและบุคคลอื่น รูปแบบการติดต่อสื่อสารที่คุณสนใจและประวัติข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับเรา ผู้ให้บริการของเรา และบุคคลภายนอก
 • ข้อมูลธุรกรรมและการเข้าใช้งาน ซึ่งรวมถึงรายละเอียดข้อมูลการค้นหารายการผลิตภัณฑ์ รายการคำสั่งซื้อ ข้อมูลการเข้าชมสื่อโฆษณาและเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม และข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณ
 • ข้อมูลตำแหน่ง
 • ข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเข้าใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเรา และเมื่อผู้ใช้ใช้บริการหรือแพลตฟอร์ม รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของผู้ใช้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณอาจให้แก่เราผ่านทางแพลตฟอร์ม

  • 3.2 คุณตกลงจะไม่ส่งมอบข้อมูลใดๆ ที่ไม่ถูกต้องและ/หรือที่ทำให้เข้าใจผิดแก่เรา และคุณตกลงจะแจ้งให้เราทราบถึงความไม่ถูกต้องหรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลนั้น เราสงวนสิทธิ์ที่จะขอให้ส่งมอบเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดเพื่อการยืนยันข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้ให้แก่เราตามที่เราเห็นสมควร

  • 3.3 หากคุณไม่ประสงค์ให้เราเก็บรวบรวม ข้อมูล/ข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น คุณอาจยกเลิกได้ทุกเมื่อผ่านทางแพลตฟอร์มหรือโดยการแจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรานั้นอาจส่งผลต่อการใช้บริการของคุณ ตัวอย่างเช่น การยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งจะเป็นการปิดใช้งานคุณลักษณะตามตำแหน่งที่ตั้ง

4. การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน

     4.1 ในการที่ท่านจะใช้แพลตฟอร์มต่อไปและเพื่อให้เราให้บริการกับท่าน ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับเรานั้นต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ท่านมีหน้าที่ในการแจ้งให้เราทราบหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีเหตุให้ท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีนั้นไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน

     4.2 ท่านสามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันได้ทุกเมื่อโดยการเข้าไปยังบัญชีผู้ใช้ของท่านบนแพลตฟอร์ม

     4.3 เราได้ดำเนินการให้มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วแก่บุคคลภายนอก หรือบริษัทในเครือของเรา ซึ่งเป็นบุคคลที่เราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้แล้วในกรณีที่ยังคงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น

5. การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     5.1 ท่านสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเราได้เก็บรวบรวมไว้ได้ หรือมีข้อซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดที่เราอาจได้ใช้ เปิดเผย เก็บ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางการตั้งค่าข้อมูลของบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม หรือโดยการติดต่อเราผ่านข้อมูลการติดต่อที่ระบุด้านล่าง และท่านอาจขอให้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการไม่ครบถ้วนในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้โดยผ่านช่องทางเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามข้อร้องขอของท่าน เราอาจจะต้องขอให้ท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อร้องขอนั้น เราอาจปฏิเสธข้อเรียกร้องให้แก้ไขข้อผิดพลาดได้หากเราเห็นว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็นการก่อกวนหรือไม่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ เมื่อสามารถกระทำได้ภายใต้กฎหมาย

     5.2 เมื่อได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล เราขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าดำเนินการตามสมควรสำหรับการเรียกคืนบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเราจะแจ้งรายละเอียดค่าดำเนินการให้ท่านทราบก่อนการดำเนินการตามข้อร้องขอของท่าน

6. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     6.1 เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล คัดลอก แก้ไขเปลี่ยนแปลง ลบ ทำให้เสียหาย ใช้ในทางที่ผิด โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือจากความเสี่ยงใดที่มีลักษณะดังกล่าว เราได้จัดให้มีมาตรการการจัดการทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิคที่เหมาะสม อาทิ
          (ก) จำกัดการเข้าถึงซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องเข้าถึง
          (ข) ดำเนินการให้มีผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
          (ค) จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ตามที่กำหนดภายใต้กฎหมาย

     6.2 ท่านควรรับทราบว่าไม่ว่าอย่างไร ไม่มีระบบการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือการเก็บรักษาข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้เราไม่อาจรับรองความปลอดภัยได้ เรามีความตั้งใจอย่างสูงในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน และมีการตรวจสอบและพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของเราอยู่เสมอ

7. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

     7.1 เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่เราต้องทำหรือได้รับอนุญาตให้ทำได้ภายใต้กฎหมาย หรือตามที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

     7.2 เราจะยุติการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำลายช่องทางที่ข้อมูลอาจสื่อถึงตัวท่าน ทันทีที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าการเก็บรวบรวมนั้นไม่สอดรับกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป และไม่เป็นการจำเป็นตามกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอีกต่อไป

8. คุ้กกี้

     8.1 คุกกี้ คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ ส่งไปยังเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ของผู้ให้บริการ เพื่อให้คุณสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยในการศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

     8.2 คุณสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งให้ทราบว่าหากมีการปฏิเสธการใช้งานคุ้กกี้ อาจจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้ หรือ เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเราได้

9. ผู้เยาว์

     9.1 เราไม่จำหน่ายสินค้าใดๆ ให้กับผู้เยาว์ (ผู้เยาว์ให้มีความหมายเดียวกับผู้เยาว์ตามที่กฎหมายกำหนด) หรือมีเจตนาที่จะให้บริการแก่ผู้เยาว์ และเราไม่มีนโยบายเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์โดยที่ทราบอยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

     9.2 ท่านยืนยันและรับรองว่าท่านมีอายุมากกว่าอายุของผู้เยาว์และท่านมีความสามารถในการรับทราบเข้าใจและยอมรับตามข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากท่านเป็นผู้เยาว์ ท่านสามารถใช้แพลตฟอร์มของเราได้เฉพาะภายใต้การดูแลของบุพการี หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

     9.3 หากท่านอยู่ในฐานะบุพการี หรือผู้ปกครองตามกฎหมายดังกล่าว โปรดห้ามผู้เยาว์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ให้กับเรา ท่านยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์และยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และรับผิดชอบในการกระทำของผู้เยาว์ดังกล่าว

     9.4 เราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้บริการบนแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยตัวท่าน ผู้ใช้ผู้ดำเนินการในนามของท่านหรือผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ท่านต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับการใช้บริการบนแพลตฟอร์ม และต้องดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันการใช้บริการแพลตฟอร์มที่ไม่ถูกต้อง

10. เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

     10.1 แพลตฟอร์มอาจมีลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก อาทิ คู่ค้าทางธุรกิจของเรา ผู้ขาย หรือช่องทางการชำระเงิน เราจะไม่รับผิดชอบในวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว ขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อที่จะทราบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวจะจัดการกับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไปจากท่านอย่างไร

     10.2 ในกรณีที่บุคคลภายนอกเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรา เราไม่สามาถควบคุมดูแลเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวได้ โปรดรับทราบว่า บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจกำหนดแนวปฏิบัติในการคุ้มครองและการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างไปจากเรา ด้วยเหตุดังกล่าว เราจะไม่รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดในการจัดการข้อมูลหรือการรักษาความปลอดภัย (หรือการไม่รักษาความปลอดภัย) และกิจกรรมใด ๆ ของลิ้งก์ดังกล่าว นอกจากนี้ เราขอแจ้งให้ทราบว่า เราจัดทำลิ้งก์ดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่านเท่านั้น ดังนั้น ท่านจะเข้าใช้งานลิ้งก์ดังกล่าวด้วยความเสี่ยงของท่านเอง อย่างไรก็ดี เรามุ่งหมายที่จะรักษาความสมบูรณ์ของแพลตฟอร์มและยินดีรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ปลายทางของลิ้งก์เหล่านี้ (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงลิ้งก์ที่ไม่สามารถใช้งานได้

11. รายละเอียดการติดต่อ

     หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ ท่านสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้
          บริษัท ที.บี.พี.พับลิชเคชั่น จำกัด
3300/111 อาคารตึกช้าง (โซน บี) ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หมายเลขโทรศัพท์ : 02-838-9999

Back to Top