Shipping Policy
นโยบายการจัดส่ง

  • บริษัทฯ/ผู้ขาย จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  • บริษัทฯ/ผู้ขาย มีระยะเวลาในการเตรียมสินค้า 1-3 วัน และสินค้าจะจัดส่งถึงลูกค้าใช้เวลา 4-7 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาจัดส่ง ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ขนส่งเอกชน
  • ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ในวันและเวลาทำการของบริษัท ( ซึ่งไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดบริษัทฯ และวันอาทิตย์ ) เวลา 8.00-12.00 และ 13.00-17.00 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการ
  • บริษัทฯ/ผู้ขาย รับจัดส่งผ่าน Kerry Express   ซึ่งลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งหมด ยกเว้นในช่วงโปรโมชั่นพิเศษหรือกรณีอื่นๆซึ่งบริษัทฯจะแจ้งกับลูกค้าทางเว็บไซต์  ไลน์ เฟซบุ๊ก หรือโทรศัพท์
  • ลูกค้าสามารถตรวจสอบหมายเลขลงทะเบียนการส่งพัสดุ บริษัทฯจะแจ้งหมายเลขลงทะเบียนการส่งของให้ลูกค้าทราบผ่านช่องทางเวปไซต์ได้ที่ บัญชีของฉัน ไปที่ เมนูคำสั่งซื้อของฉัน
  • ในกรณีต่อไปนี้ที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ ลูกค้าต้องชำระค่าดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับบริษัทฯ ตามจำนวนค่าบริการขนส่ง  
    - ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด  เช่นที่อยู่ไม่ถูกต้อง
    - บริษัทขนส่งจัดส่งสินค้าไปถึงที่อยู่ลูกค้าแล้ว ตามวันและเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ แต่ไม่พบผู้รับสินค้าและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ 

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

     จัดส่งทาง Kerry Express  บริษัทฯจะแจ้งหมายเลขลงทะเบียนการส่งของให้ลูกค้าทราบผ่านช่องทางเวปไซต์ที่ บัญชีของฉัน -> เมนูคำสั่งซื้อของฉัน เพื่อลูกค้าจะได้สามารถติดตามสินค้าได้

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

     ในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่งอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทฯ/ผู้ขาย และลูกค้าได้แจ้งบริษัทฯมาภายในเวลาที่กำหนดในเงื่อนไข  บริษัทฯยินดีรับผิดชอบการจัดส่งใหม่ให้ลูกค้ากรณี Kerry Express  จัดส่งสินค้าล่าช้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบการจัดส่งสินค้า  ขอความกรุณาลูกค้าติดต่อกับบริษัทขนส่งนั้นๆเองเพื่อติดตามสินค้าในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้หรือจัดส่งสินค้าล่าช้าเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ อาทิเช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภาวะปั่นป่วนจากการก่อการร้ายหรือการชุมนุม การนัดหยุดงาน  อุบัติเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยปกติธรรมดา ฯลฯ ทางบริษัทฯมีสิทธิ์ขาดในการเลื่อนเวลาจัดส่งสินค้าหรือยกเลิกการจัดส่งสินค้าและการดำเนินการใดๆทั้งสิ้น โดยอาจไม่สามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาและผลกระทบจากการจัดส่งที่มีสาเหตุจากเหตุสุดวิสัยข้างต้นนี้   ขอความอภัยและความเข้าใจจากลูกค้าทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

ช่องทางการติดต่อ
บริษัท ที.บี.พี.พับลิชเคชั่น จำกัด
3300/111 อาคารตึกช้าง (โซน บี) ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เว็บไซต์ : https://www.thailandpages.com/th/contact-us
เบอร์โทร : 02-838-9999
Facebook : https://www.facebook.com/Thailandpages

Back to Top