contract-agreement

สัญญา/ข้อตกลง ระหว่าง TBP กับร้านค้า ในการลงขายสินค้า
สัญญากำหนดกรอบความตกลง (มาร์เก็ตเพลส) ฉบับนี้
ได้ทำขึ้น ระหว่าง

 1. 1. บุคคล/นิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ขาย” (ตามเอกสารที่ระบุเป็นเอกสาร แนบหมายเลข 1 ดังนี้)

 1. 2. บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย โดยมีหมายเลขจดทะเบียน 0105545043275 และที่อยู่จดทะเบียนที่ 3300/111 ชั้น 21 ตึกช้าง ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 19000 ประเทศไทย โดยนายดำริ นามพญา กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “Thailandpages” (เรียกรวมกันว่า“คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย” และเรียกแต่ละฝ่ายว่า “คู่สัญญาแต่ละฝ่าย”) โดยที่ Thailandpages เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดยที่ผู้ขายต้องการที่จะทำสัญญากับ Thailandpages ด้วยเจตนาอันสุจริตในการขายสินค้าของตนให้แก่ลูกค้าผ่านทางแพลตฟอร์มที่ Thailandpages ให้บริการทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันดังนี้: คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะยึดถือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดใดๆ ที่ได้ระบุไว้ในภาคผนวก

  • (ก.) ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของข้อตกลงของผู้ขาย และภาคผนวก
  • (ข.) ข้อตกลงประกอบเพิ่มเติม เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดซึ่งสอดคล้องกับเจตนาของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และบังคับใช้ข้อตกลงฉบับนี้ในวันที่กำหนดไว้ข้างต้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อตกลงฉบับนี้มีการทำสำเนาขึ้นโดยมีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฉบับ
 1.    โดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะเก็บสำเนาต้นฉบับไว้หนึ่งฉบับเป็นหลักฐาน (“สัญลักษณ์ยูอาร์แอล”) เพื่อใช้งานบนแพลตฟอร์ม หรือร้องขอใช้งานสัญลักษณ์ยูอาร์แอลใดๆ บนแพลตฟอร์ม เว้นแต่ผู้ขายจะมีสิทธิ์ในการตีพิมพ์เนื้อหาและมีสิทธิ์และใบอนุญาตในการขายสินค้าภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

  1. ขอบข่าย

     1.1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดฉบับนี้”) บังคับใช้กับข้อตกลงของผู้ขายระหว่าง บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย โดยมีหมายเลขจดทะเบียน 0105545043275 และที่อยู่จดทะเบียนที่ 3300/111 ชั้น 21 ตึกช้าง ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 19000 ประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “Thailandpages” และผู้ขายในตลาดสินค้า ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ขาย” (ต่อไปนี้จะเรียก Thailandpages และผู้ขายแต่ละรายว่า “คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง” และเรียกรวมกันว่า“คู่สัญญา” ขึ้นอยู่กับบริบท) เพื่อกิจกรรมที่ Thailandpages มอบให้แก่ผู้ขายในการลงรายการและจำหน่ายสินค้า (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สินค้า”) บนเว็บไซต์และผ่านทางเว็บไซต์ใด ๆ ดังต่อไปนี้ www.thailandpages.com หรือทรัพย์สินอินเตอร์เน็ตโดเมนอื่นใดของ Thailandpages (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “แพลตฟอร์ม”), รวบรวม ทำให้สอดคล้องกัน และดำเนินการธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายผ่านทาง แพลตฟอร์ม ในฐานะผู้แทนในการดำเนินการชำระเงินให้แก่ผู้ขาย และการสร้างเนื้อหาอื่นๆ กิจกรรมทางด้านการค้าที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กิจกรรมทางด้านการค้า”) และ/หรือกิจกรรมการจัดการรายการสั่งซื้อ หรือกิจกรรมอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่ Thailandpages มอบให้แก่ผู้ขาย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กิจกรรมต่าง ๆ”) ดังที่ Thailandpages และผู้ขายได้ตกลงกันไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

 2.    1.2. ข้อกำหนดฉบับนี้มีผลบังคับใช้เหนือกว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงของผู้ขาย

 3.    1.3. คำและถ้อยคำที่นิยามไว้ในเงื่อนไขฉบับพิเศษจะมีความหมายเช่นเดียวกับในข้อกำหนดฉบับนี้ เว้นแต่จะนิยามเป็นอย่างอื่นในกรณีนี้

 4.    1.4. ผู้ขายไม่สามารถมอบ โอน หรือทำสัญญารับช่วงสิทธิ์และ/หรือข้อผูกมัดของตนส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด อันเกิดขึ้นจากข้อตกลงของผู้ขายโดยมิได้รับความยินยอมจาก Thailandpages อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร Thailandpages อาจมอบ โอน หรือทำสัญญารับช่วงสิทธิ์และ/หรือข้อผูกมัดส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด อันเกิดขึ้นจากข้อตกลงของผู้ขายได้

 5.    1.5. ผู้ขายจะแจ้งชื่อหมายเลขโทรศัพท์และ/หรือที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อระหว่างชั่วโมงเปิดทำการเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อซึ่งสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานการทำธุรกรรม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่ Thailandpages ร้องขอ แต่ไม่จำกัดเพียง เนื้อหาบนเว็บไซต์ กิจกรรมทางด้านการค้า

  การอัพเดตระดับสินค้าในสต็อกและการอัพเดตราคาและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ส่วน ก.บทบัญญัติที่บังคับใช้กับการลงรายการสินค้าบนแพลตฟอร์ม

  2. ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและเนื้อหาบนเว็บไซต์

 1.    2.1. ผู้ขายจะมอบเนื้อหา ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลอื่นๆ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง อันเกี่ยวข้องกับสินค้าแต่ละประเภทที่ผู้ขายทำให้มีเพื่อนำไปลงรายการเพื่อขายผ่านแพลตฟอร์ม หรือเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ที่ Thailandpages จัดให้ในรูปแบบที่ Thailandpages กำหนด ผู้ขายจะอัพเดตเนื้อหาทันทีตามที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจะมีความถูกต้องและสมบูรณ์อยู่เสมอ

 2.    2.2. ผู้ขายจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหา ข้อเสนอ และการขายสินค้าใดๆ ที่ตามมาในภายหลังนั้นเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ (รวมถึงข้อกำหนดด้านอายุขั้นต่ำ เครื่องหมายและข้อบังคับการติดแสดงฉลาก การรับประกันผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ ภาพวาด ตัวอย่าง และเกณฑ์การปฏิบัติ) และไม่มีภาพที่มีเนื้อหาโจ่งแจ้งในทางเพศหรือเป็นประเด็นอ่อนไหวอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม (ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจาก Thailandpages หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ) เนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท หรือลามกอนาจาร

 3.    2.3. Thailandpages ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับรายการสินค้าและการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มโดยทันทีหากส่วนใดก็ตามของเนื้อหามีความไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรืออาจกระทบสภาพการซื้อขายของตลาด หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ตามดุลยพินิจของ Thailandpages แต่เพียงผู้เดียว

 4.    2.4. ผู้ขายจะต้องชดใช้และรับผิดชอบมูลค่า (รวมถึงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในศาลอันเป็นค่าเสียหายพื้นฐาน) ค่าใช้จ่าย ค่าปรับ ค่าสินไหมทดแทน ความสูญเสีย ความเสียหาย และหนี้สินใดๆ ทั้งหมด อันเกิดขึ้นจากการอ้างสิทธิ์ การเรียกร้อง หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นผลมาจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์หรือผิดกฎหมาย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ผู้ขายมอบให้ ต่อ Thailandpages บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

 5.    2.5. ดังนั้น ผู้ขายจึงต้องรับผิดชอบและแสดงตนว่าผู้ขายได้รับการอนุญาต ใบอนุญาต หรือการอนุมัติทั้งหมดที่จำเป็นต่อการขายสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์มแล้ว หรือจะได้รับสิ่งเหล่านั้นก่อนการลงรายการสินค้าบนแพลตฟอร์ม Thailandpages ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติและระงับสถานะของผู้ขายรายดังกล่าวตามดุลยพินิจของ Thailandpages หากผู้ขายฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้

 6.    2.6. ผู้ขายจะไม่มอบเนื้อหาหรือพยายามลงรายการบนแพลตฟอร์มเพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าใดๆ หรือมอบสัญลักษณ์โปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรสากล (“สัญลักษณ์ยูอาร์แอล”) เพื่อใช้งานบนแพลตฟอร์ม หรือร้องขอใช้งานสัญลักษณ์ยูอาร์แอลใดๆ บนแพลตฟอร์ม เว้นแต่ผู้ขายจะมีสิทธิ์ในการตีพิมพ์เนื้อหาและมีสิทธิ์และใบอนุญาตในการขายสินค้าภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ
 7.    2.7. เนื้อหาที่มอบให้จะต้องอยู่ในภาษาที่ Thailandpages กำหนด และภายในขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาของประเทศที่มีสินค้าลงรายการไว้เพื่อจำหน่ายผ่านทางแพลตฟอร์ม

 8.    2.8. ผู้ขายสามารถเพิ่มข้อความ ข้อจำกัดความรับผิด คำเตือน การแจ้งเตือน ฉลาก หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ และ/หรือที่ Thailandpages แนะนำให้นำเสนอข้อมูลดังกล่าว อันมีความเกี่ยวข้องกับข้อเสนอ การส่งเสริมการขาย การโฆษณา หรือการขายสินค้า

 9.    2.9. ผู้ขายมอบสิทธิ์ให้แก่ Thailandpages ในการอนุญาตแบบไม่จำกัดสิทธิ์ในการใช้งาน, ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว, ใช้ได้ทั่วโลก, เป็นการถาวร และไม่อาจเพิกถอนได้ ในการใช้งาน ทำซ้ำ แสดง แจกจ่าย ดัดแปลงให้เหมาะสม เปลี่ยนแปลง ปรับรูปแบบใหม่ สร้างชิ้นงานที่พัฒนามาจากสินค้าดังกล่าว และใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และที่มิใช่เชิงพาณิชย์ในลักษณะใด ๆ ในเนื้อหาใด ๆ หรือทั้งหมดที่ผู้ขายมอบให้ และในการมอบสิทธิ์ช่วงของสิทธิ์ที่ได้กล่าวมาก่อนแล้วแก่บริษัทในเครือและผู้ดำเนินการของ Thailandpages ก็ต่อเมื่อ Thailandpages ไม่เปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าใด ๆ จากรูปแบบที่ผู้ขายมอบให้ (เว้นแต่การปรับขนาดเครื่องหมายการค้าในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อการนำเสนอ ตราบเท่าที่สัดส่วนเทียบเคียงของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวยังคงเดิม) และจะปฏิบัติตามคำร้องจากผู้ขายในการขอลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวและต่อเมื่อไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดที่ห้ามไม่ให้ Thailandpages ใช้งานเนื้อหา โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ขายในขอบเขตที่การใช้งานดังกล่าวสามารถทำได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ขายหรือบริษัทในเครือของผู้ขาย ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

 10.    2.10. Thailandpages อาจใช้กลไกต่างๆที่เป็นการประเมิน หรืออนุญาตให้ลูกค้าทำการประเมินหรือวิจารณ์สินค้าของผู้ขาย และ/หรือประสิทธิภาพของผู้ขายในฐานะผู้ขายและ Thailandpages สามารถเปิดการประเมินและการวิจารณ์ดังกล่าวสู่สาธารณะ

 11.    2.11. แม้จะมีบทบัญญัติของข้อกำหนดฉบับนี้ก็ตาม แต่ Thailandpages มีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของ Thailandpages ในการกำหนดเนื้อหา โครงสร้างรูปลักษณ์ การออกแบบ ความสามารถในการใช้งาน และลักษณะอื่นๆ ของแพลตฟอร์ม รวมไปถึงกิจกรรมทางด้านการค้า และกิจกรรมอื่นใด หากมี (ประกอบด้วยสิทธิ์ในการออกแบบใหม่ เปลี่ยนแปลง ลบหรือแก้ไขเนื้อหา รูปลักษณ์ การออกแบบ เมตาแท็ก หัวเรื่อง การเพิ่มราคาขาย สไตล์ชีท ต้นฉบับ แอพพลิเคชัน ลิงค์ภายในและลิงค์ภายนอก และส่วนประกอบ รูปลักษณ์ ส่วนหนึ่ง หรือลักษณะเฉพาะอื่นๆ ของสิ่งต่างๆ ดังกล่าว (รวมถึงการลงรายการสินค้าใดๆ) เป็นครั้งคราว)

  3. กิจกรรมทางด้านการค้า

 1.    3.1. Thailandpages อาจมอบกิจกรรมทางด้านการค้าเป็นการเฉพาะให้แก่ผู้ขาย

 2.    3.2. Thailandpages ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของ Thailandpages ในการตัดสินใจทำกำหนดการและการแบ่งสรรที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจกรรมทางการค้าที่เฉพาะเจาะจงแต่ละกิจกรรม เว้นแต่คู่สัญญาจะมีการตกลงเป็นอื่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

 3.    3.3. ผู้ขายจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง ไม่ได้รับอนุญาต ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมหรือการใช้งานกิจกรรมทางการค้าของผู้ขายไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมและโดยเจตนา โดยรับทราบอยู่แล้ว โดยประมาท และโดยจงใจ กิจกรรมดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง :

  • ก. การสร้างปุ่มคลิก การแสดงข้อความ การสอบถาม หรือปฏิสัมพันธ์อื่นๆ ที่เป็นการฉ้อโกง ซ้ำซ้อน หรือเป็นโมฆะ ไม่ว่าจะทำผ่านการใช้แอพพลิเคชันอัตโนมัติหรืออื่นใด
  • ข. รวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ใดๆ การทำดัชนีหรือการเก็บแคชของส่วนใดๆ จากแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะกระทำผ่านการใช้แอพพลิเคชันอัตโนมัติหรืออื่นใด ยกเว้นกิจกรรมทางด้านการค้าที่ Thailandpages เป็นผู้เสนอ
  • ค. การสื่อสารกับบุคคลเป้าหมายในลักษณะใดๆ ก็ตาม โดยจงใจพุ่งเป้าไปที่ผู้รับซึ่งเป็นผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม
  • ง. การแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของแพลตฟอร์ม กิจกรรมต่างๆ หรือระบบของ Thailandpages
  • จ. การแพร่ไวรัส หรือ โทรจัน หรือรหัสที่เป็นอันตรายอื่นใด หรือ
  • ฉ. พยายามหลีกเลี่ยงกลไกใดๆ ที่ Thailandpages ใช้เพื่อตรวจจับหรือป้องกันการกระทำดังกล่าว
  • ช. การซื้อ การซื้อซ้ำ และ/หรือใช้วิธีใดๆ ในการได้มาซึ่งสินค้าของตนผ่านทางลูกจ้าง ผู้แทน ผู้รับเหมา หรือบริษัทในเครือ และ/หรือการสร้างลูกค้าปลอมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมายขึ้นมาในหน้าสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียน ไม่ว่าจะเพื่อหาประโยชน์ ให้ได้มาซึ่งสิทธิ์หรือรับสิทธิพิเศษใดๆ จาก Thailandpages หรือลูกค้าที่สุจริตใจ
  • ซ. การสร้างสถาณการณ์ใดๆ ที่อาจทำให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อชื่อเสียงของ Thailandpages
 4.    3.4. กิจกรรมทางด้านการค้าถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต่างๆ ที่ Thailandpages มอบให้แก่ผู้ขาย ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดฉบับปัจจุบัน

 5.    3.5. ผู้ขายมีข้อผูกมัดที่เข้มงวดในการรายงานต่อ Thailandpages เมื่อได้รับทราบถึงการกระทำที่น่าสงสัยใดๆ ที่มิใช่การกระทำธุรกิจตามปกติของ Thailandpages และในการหลีกเลี่ยง ป้องกัน หรือปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้อง การเชื่อมโยง และ/หรือความสัมพันธ์ใดๆ กับกิจกรรมที่น่าสงสัย ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะผิดกฎหมาย เป็นการฉ้อโกง หรือเป็นการทำธุรกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องอื่นใด ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยฝ่าฝืนสิทธิ์ใด ๆ ของ Thailandpages มิฉะนั้น จะถือว่าผู้ขายฝ่าฝืนเจตนารมณ์อันเป็นสำระสำคัญภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้โดยเจตนา โดยไม่คำนึงถึงสิ่งอื่นใดที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้

  4. การปรับระดับสินค้าในสต็อกและการอัพเดตราคาขาย ให้เป็นปัจจุบัน

 1.    4.1. ผู้ขายจะต้องมอบข้อมูลที่มีการปรับให้เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และเพียงพอ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานะสินค้า ระดับสินค้าในสต็อก และราคาขายของสินค้าแต่ละรายการที่ผู้ขายจัดเตรียมไว้เพื่อนำไปลงรายการเพื่อขายผ่านแพลตฟอร์ม เมื่อใดก็ตามในรูปแบบที่ Thailandpages กำหนด

 2.    4.2. ผู้ขายจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการมอบราคาขายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสินค้าแต่ละรายการเพื่อนำไปลงรายการเพื่อขายผ่านแพลตฟอร์ม โดยเปรียบเทียบราคาของสินค้าชนิดเดียวกันที่ลงรายการเพื่อขายผ่านทางแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือร้านค้าปลีก หรือช่องทางการตลาดอื่นๆ เมื่อใดก็ตามในรูปแบบที่ Thailandpages กำหนด โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติอื่นใดในข้อกำหนดฉบับนี้

  5. การระงับการลงรายการสินค้าบนแพลตฟอร์ม

 1.    5.1. Thailandpages จะมีสิทธิในการเลื่อนเวลาหรือระงับการลงรายการ คัดออกจากรายการหรือห้ามผู้ขายลงรายการสินค้าใดๆ หรือทั้งหมดที่ผู้ขายจัดเตรียมไว้เพื่อนำไปลงรายการเพื่อขายผ่านแพลตฟอร์ม หรือภายใต้กิจกรรมทางด้านการค้าที่ Thailandpages จัดให้(หากมี) ตามดุลยพินิจของ Thailandpages แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติอื่นใดในข้อกำหนดฉบับนี้ ส่วน ข. บทบัญญัติที่บังคับใช้ในการขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม

  6. การเข้าถึงเครื่องมือไอที

 1.    6.1. รหัสผ่านใดๆ ที่ Thailandpages มอบให้แก่ผู้ขายสามารถใช้ได้ระหว่างช่วงเวลาที่ผู้ขายได้รับอนุญาตให้ใช้งานแพลตฟอร์ม จัดการแคตตาล็อกสินค้าที่ลงรายการไว้บนแพลตฟอร์ม อัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า (เช่น สถานะสินค้า ระดับสินค้า และราคา) รับและดำเนินการคำสั่งซื้อสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ (ดังที่นิยามไว้ในบทที่ (7.1) ด้านล่าง)

 2.    6.2. ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่านของตน ผู้ขายจะต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่านของตนให้แก่บุคคลที่สามใดๆ (ซึ่งนอกเหนือจากบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจาก Thailandpages ให้ใช้งานบัญชีตามข้อตกลงของผู้ขาย) และผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการใช้งานหรือการกระทำใดๆ ของผู้ที่ใช้รหัสผ่านดังกล่าว หากรหัสผ่านของผู้ขายตกอยู่ในความเสี่ยง ผู้ขายต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทันที

  7. ข้อมูลลูกค้าและการบริการลูกค้า

 1.    7.1. Thailandpages จะเป็นเจ้าของข้อมูลบัญชีเกี่ยวกับบุคคลที่สามผู้ซื้อสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์ม (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”) ข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าผ่านทางแพลตฟอร์ม (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คำสั่งซื้อ”) และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วยการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมกิจกรรม (ดังที่นิยามไว้ในบทที่ (12.1) ด้านล่าง) การจ่ายเงิน การคืนเงิน ค่าธรรมเนียมการผิดสัญญาและการปรับปรุงรายการและThailandpages จะไม่รับผิดชอบในการชำระค่าสิทธิ์หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลบัญชีลูกค้าใด ๆ ดังกล่าวให้แก่ผู้ขาย

 2.    7.2. ผู้ขายจะไม่ยืนยันคำสั่งซื้อ ธุรกรรม การส่งสินค้า หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินการคำสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ผ่านทางวิธีการต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงจดหมาย อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร หรือการสื่อสารวิธีอื่น

 3.    7.3. Thailandpages จะรับผิดชอบในการจัดการกับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อตามดุลยพินิจของThailandpages แต่เพียงผู้เดียว ความรับผิดชอบของThailandpages และผู้ขายในด้านที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุหีบห่อ การจัดการสินค้า การส่ง การส่งคืน การรับประกัน และคำสั่งซื้อ (จะเป็นไปตามรูปแบบการดำเนินการที่ระบุในบทที่ (10) และ (11) ด้านล่าง) และได้รับความเห็นชอบจากคู่สัญญาภายใต้ข้อตกลงของผู้ซื้อ

 4.    7.4. Thailandpages จะมีสิทธิตามดุลยพินิจของThailandpages แต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดว่าลูกค้าจะได้รับเงินคืน การปรับเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนสินค้าหรือไม่ ผู้ขายจะชำระเงินคืนค่ากิจกรรมดังกล่าวเต็มจำนวนให้แก่Thailandpages โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง

 5.    7.5. ผู้ขายจะต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลของลูกค้าที่เปิดเผยโดยThailandpages หรือมีการรวบรวมหรือได้มาภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น ผู้ขายจะไม่ขาย มอบหมาย อนุญาต ตีพิมพ์ ให้เช่าหรือหาประโยชน์อื่นใดในทางการค้าจากข้อมูลของลูกค้า หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลของลูกค้าในลักษณะใดๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ขายที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ขายจะไม่ทำเหมืองข้อมูล รวบรวมข้อมูล หรือตัดทอนข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์สถิติหรือการค้าหรืออื่นใดที่มาจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้า ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดจะต้องไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลที่สามใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Thailandpages ข้อมูลลูกค้าจะต้องมีการเปิดเผยภายในองค์การของผู้ขายบนพื้นฐานของการรู้เท่าที่จำเป็น

  8. การยืนยันคำสั่งซื้อ

 1.    8.1. Thailandpages สามารถระงับเพื่อทำการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและ/หรือปฏิเสธที่จะดำเนินการคำสั่งซื้อหรือธุรกรรมใด ๆ ตามดุลยพินิจของ Thailandpages แต่เพียงผู้เดียว Thailandpages สามารถใช้บริการของผู้ดำเนินการซึ่งเป็นบุคคลที่สามหรือสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ในลักษณะดังกล่าวซึ่งเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม เพียงรายเดียวหรือมากกว่าก็ได้

 2.    8.2. ราคาที่ระบุในคำสั่งซื้อจะไม่เป็นไปตามการผันแปรใดๆ และจะต้องรวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (เช่น ค่าบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา หรือค่าส่งสินค้า) เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรูปแบบในการดำเนินการคำสั่งซื้อสินค้า (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “รูปแบบการดำเนินการ”) ตามที่ได้ตกลงกันระหว่างผู้ขายและ Thailandpages และรวมถึงค่าธรรมเนียมกิจกรรม และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ (หากมี) กิจกรรมต่างๆ และวิธีการชำระเงินคำสั่งซื้อ

     Thailandpages ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธแบบฟอร์มคำสั่งซื้อหรือการชำระเงินค่าสินค้าใดๆ และในการไม่จ่ายเงินหรือยอมรับส่วนลด คูปอง บัตรของขวัญ หรือข้อเสนอหรือสิ่งจูงใจอื่นๆ ที่ผู้ขายจัดเตรียมไว้ เว้นแต่ผู้ขายจะจ่ายเงินเต็มจำนวนตามราคาที่ระบุในคำสั่งซื้อ แม้ว่าราคาที่ลงรายการไว้สำหรับสินค้าดังกล่าวจะระบุไว้ผิดพลาดก็ตาม

 3.    8.3. ผู้ขายจะรับความเสี่ยงในการฉ้อโกงหรือความสูญเสียทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่คำนึงถึงว่าเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ขายหรือลูกค้า ผู้ขายจะแจ้งให้ Thailandpages ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อลักษณะหรือคุณสมบัติต่างๆ ของสินค้า หรือรูปแบบการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมอันเกี่ยวข้องกับสินค้าใดๆ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ฉ้อโกงหรือความไม่เหมาะสมที่รุนแรงยิ่งขึ้นต่อธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้า

  9. การดำเนินการคำสั่งซื้อ

 1.    9.1. ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้รับตามที่อยู่การส่งสินค้าที่ระบุในคำสั่งซื้อ โดยที่อยู่ดังกล่าวจะต้องอยู่ในประเทศไทย โดย Thailandpages จะให้การสนับสนุนในการประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมหลังการขาย ซึ่งประกอบด้วยการตอบคำถามของลูกค้าและดำเนินการจัดการสินค้าส่งคืน

 2.    9.2. ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้การรับประกันสินค้าทุกชิ้นตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับและ/หรือการแนะนำของ Thailandpages

 3.    9.3. ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการคำสั่งซื้อสำหรับสินค้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับปริมาณ ซึ่งขายผ่านทางแพลตฟอร์มและ/หรือตามที่แจ้งโดย Thailandpages คำสั่งซื้อทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนโดยผู้ขายได้ เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอื่นในข้อกำหนดฉบับนี้

 4.    9.4. ข้อตกลงในการจัดหาสินค้าดังที่ได้ระบุภายใต้คำสั่งซื้อ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลงของลูกค้า”) จะต้องดำเนินการโดย Thailandpages หลังจากได้รับใบเสร็จรับเงินที่ลูกค้าเป็นผู้ลงนาม ความเป็นเจ้าของสินค้าจะยังคงเป็นของผู้ขายจนกว่าจะมีการดำเนินการข้อตกลงของลูกค้า Thailandpages จะไม่เป็นหรือถือว่าเป็นคู่สัญญาของข้อตกลงของลูกค้า และจะไม่รับผิดชอบตามกฎหมายแก่คู่สัญญาฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

 5.    9.5. ผู้ขายสัญญาว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมดอย่างเต็มที่ ซึ่งประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเพียงเกณฑ์การปกป้องผู้บริโภคซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์มภายใต้ข้อตกลงของลูกค้า

 6.    9.6. Thailandpagesขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง จำกัด หรือยกเลิกการใช้งานผู้ขนส่งสินค้าตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

 7.    9.7. Thailandpagesสามารถอนุญาตให้ผู้ขายส่งสินค้าโดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง) อัตราค่าขนส่งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากผู้ขนส่งได้ในบางครั้งบางคราว ผู้ขายจะไม่ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ขนส่งสินค้า หมายเลข และอัตราค่าขนส่งเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากข้อผูกมัดภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สามใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ขายจะเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ สิทธิ์การเป็นเจ้าของและความเสี่ยงในการสูญหายของสินค้าใดๆ ภายใต้ข้อนี้จะยังคงเป็นของผู้ขาย ในกรณีที่เกิดความล่าช้า ความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง ผู้ขายจะต้องมอบอำนาจให้แก่ผู้ขนส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องในการมอบข้อมูลการติดตามการส่งสินค้าให้แก่Thailandpages

 8.    9.8. ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าผิดพลาด (หมายถึงข้อตกลงของลูกค้าใดๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จเนื่องจาก ก) ที่อยู่ในการส่งที่ระบุในคำสั่งซื้อไม่ถูกต้อง ข) ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้แม้จะได้พยายามติดต่อหลายครั้งแล้ว ซึ่งผู้ขนส่งสินค้าจะเป็นผู้กำหนดจำนวนครั้งในความพยายามจัดส่งสินค้าโดยพิจารณาเป็นกรณีไป หรือ ค) ลูกค้าปฏิเสธและยกเลิกคำสั่งซื้อในขณะที่สินค้าถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุในคำสั่งซื้อแล้ว) หรือการคืนสินค้า ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในด้านขนส่งและการประกันภัยการขนส่งสินค้า ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ได้ประเมินหรือเกิดขึ้นโดย Thailandpages อันเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า จะถูกหักออกจากยอดเงินที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ขาย หรือด้วยวิธีอื่นตามที่ Thailandpages เลือก และผู้ขายจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระค่าภาษีศุลกากร ภาษีอากร และภาษีอื่นๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและการนำสินค้าผ่านด่านศุลกากร

 9.    9.9. Thailandpages ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจุดหมายในการส่งสินค้าของผู้ขายซึ่งขายผ่านทางแพลตฟอร์ม ตามดุลยพินิจของ Thailandpages แต่เพียงผู้เดียว

 10.    9.10. หากผู้ขายส่งสินค้าจากอีกประเทศหนึ่ง ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการดำเนินขั้นตอนการนำเข้าสินค้าให้เสร็จสิ้น โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง (รวมถึงการระบุตนเองเป็นผู้นำเข้า/ผู้รับของ และการแต่งตั้งนายหน้าศุลกากร) หาก Thailandpages มีรายชื่ออยู่ในเอกสารการนำเข้าใด ๆ Thailandpages ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับสินค้าและ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อที่ครอบคลุมในเอกสารการนำเข้าดังกล่าว และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ประเมินได้หรือเกิดขึ้น เพราะ Thailandpages จะถูกหักออกจากยอดเงินที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ขาย หรือด้วยวิธีอื่นตามที่ Thailandpages เลือก

 11.    9.11. ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการทำงานตามมาตรฐาน ข้อกำหนดด้านน้ำหนักและขนาด และข้อกำหนดในการขนส่งสินค้าอื่น ๆ ของผู้ขนส่งสินค้าที่ใช้บริการ หาก Thailandpages ได้แจ้งค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าโดยประมาณแก่ผู้ขายก่อนการส่งสินค้า ถือว่าผู้ขายรับทราบและยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าตามจริงที่ผู้ขายต้องรับผิดชอบนั้น:

  • ก. อาจเกินกว่าค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าโดยประมาณ หากผู้ส่งสินค้าระบุว่าสินค้าดังกล่าวมีน้ำหนักมากกว่า (ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการคำนวณน้ำหนักตามปริมาตรของผู้ส่งสินค้าด้วย) ที่ผู้ขายระบุ หรือ
  • ข. อาจเป็นไปตามจำนวนเต็มของค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าโดยประมาณ แม้ว่าผู้ส่งสินค้าจะระบุว่าน้ำหนักน้อยกว่าที่ผู้ขายระบุก็ตาม
 12.    9.12. ผู้ขายจะต้องห่อและบรรจุหีบห่อดั้งเดิมของสินค้านั้นในขณะเตรียมสินค้าเพื่อการขนส่ง ไม่ว่าในกรณีใดๆ หีบห่อบรรจุนั้นจะต้องช่วยรับประกันความสมบูรณ์ของสินค้าและหีบห่อเดิมที่เกี่ยวข้อง

  10. ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง และการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสินค้า

 1.    10.1. ผู้ขายรับประกันว่าสินค้าที่ถูกส่งไปนั้น จะเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุบนแพลตฟอร์มและกฎหมายที่ใช้บังคับ (ว่าสินค้าเป็นไปตามการรับประกันผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนด ภาพวาด ตัวอย่าง เกณฑ์ประสิทธิภาพใดๆ และทั้งหมด รวมถึงข้อกำหนดด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสุขอนามัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) และปราศจากข้อผิดพลาดและข้อบกพร่อง Thailandpages ขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพเมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามที่บริษัทเลือก และจะต้องแจ้งถึงข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดใดๆ ให้ผู้ขายทราบโดยแจ้งเตือนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน (30) วันนับจากวันที่พบข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว

 2.    10.2. ในกรณีที่มีข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับและ/หรือข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุบนแพลตฟอร์มซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าที่ถูกจัดส่งไปให้แก่ลูกค้า Thailandpages จะร้องขอให้ผู้ขายนำสินค้าออก และต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการนำสินค้าออกนั้นจะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ขาย หรือ Thailandpages อาจร้องขอให้ผู้ขายรวบรวมสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากข้อบกพร่อง ข้อผิดพลด หรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และให้ดำเนินการสับเปลี่ยนสินค้าต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและเปลี่ยนสินค้าดังกล่าวจะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ขาย

 3.    10.3. ในกรณีใดๆ ก็ตาม Thailandpages ขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอค่าชดเชยความเสียหายใด ๆ ที่ต้องประสบเนื่องด้วยผลกระทบจากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

 4.    10.4. ผู้ขายจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง Thailandpages จากการชดใช้ค่าเสียหายเกี่ยวกับต้นทุน การสูญหาย ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น อันเกิดขึ้นจากการร้องเรียนของบุคคลที่สาม การดำเนินการทางกฎหมาย และการดำเนินคดีใด ๆ ต่อ Thailandpages และที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการขายและการใช้สินค้าที่มีข้อบกพร่องและ/หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

  11. สินค้าส่งคืนและการจัดส่งที่ผิดพลาด

 1.    11.1. ผู้ขายจะต้องยอมรับการจัดส่งที่ผิดพลาด

 2.    11.2. ผู้ขายตกลงรับผิดชอบกรณีที่จัดส่งสินค้าหรือให้บริการแก่ลูกค้าไม่ถูกต้องอย่างชัดเจน หากลูกค้าร้องเรียนมายัง Thailandpages ผู้ขายตกลงให้ Thailandpages ดำเนินการใด ๆ แทนผู้ขายตามสมควรและยินดีชดใช้ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายทั้งหมดคืนให้แก่ Thailandpages

 3.    11.3. Thailandpages ตกลงจะจัดให้มีช่องทางเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนต่อสินค้าและบริการที่ลูกค้าได้รับผ่านตลาดออนไลน์ “Thailandpages” และ Thailandpages ตกลงจะเป็นผู้เจรจากับลูกค้าและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้แก่ลูกค้า กรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสินค้าที่ได้ส่งแล้วหรือบริการที่ดำเนินการไปแล้วผู้ขายรับทราบว่าเป็นหน้าที่ของผู้ขายที่จะต้องดำเนินการ อย่างไรก็ดีในกรณีที่มีความจำเป็นหรือผู้ขายเพิกเฉยไม่ดำเนินการดังกล่าว Thailandpages อาจดำเนินการแทนผู้ขายและผู้ขายจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่อไป

 4.    11.4. กรณีที่ลูกค้าติดต่อไปยังผู้ขายโดยตรงผู้ขายตกลงจะแจ้งให้ลูกค้าติดต่อมายัง Thailandpages เพื่อให้ Thailandpages เป็นผู้ดำเนินการต่อไป เพื่อให้การบริการแก่ลูกค้าเป็นไปในรูปแบบเดียวกันตามที่ Thailandpages กำหนด

 5.    11.5. ผู้ขายจะต้องยอมรับการส่งคืนสินค้าโดยมีข้อผูกมัดตามนโยบายการส่งคืนสินค้าของ Thailandpages

  12. ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ

 1.    12.1. เพื่อเป็นการตอบแทนการอนุญาตตามสัญญานี้ ผู้ขายตกลงจะชำระค่าธรรมเนียมการขายสินค้าบนตลาดออนไลน์ “Thailandpages” ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินธนาคาร ค่าธรรมเนียมทางการตลาด รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามรายละเอียดที่ระบุในภาคผนวก (ก.)

 2.    12.2. ค่าธรรมเนียมตามข้อ 12.1 ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยผู้ขายยินยอมให้ Thailandpages เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราที่กฎหมายกำหนด และ Thailandpages จะออกใบกำกับภาษีให้มีจำนวนเท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บและส่งมอบให้แก่ผู้ขายทันทีที่ความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น(ถ้ามี) นอกจากนี้ค่าตอบแทนตามข้อนี้เป็นจำนวนที่ยังไม่ได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ขายจะหักจากค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด(ถ้ามี) และเอกสารหัก ณ ที่จ่ายให้แก่ Thailandpages ทันที

  13. การชำระเงิน

 1.    13.1. Thailandpages จะเรียกเก็บเงินทั้งหมดจากลูกค้า ในฐานะที่เป็นตัวแทนการดำเนินการชำระเงินสำหรับผู้ขาย และจะส่งเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ขายตามข้อกำหนดฉบับนี้ และเนื่องจากเป็นตัวแทนการดำเนินการชำระเงิน Thailandpages จะไม่รับผิดชอบในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องตามกฎหมายของธุรกรรมการชำระเงินระหว่างลูกค้าและผู้ขายซึ่งเกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อที่ทำผ่านแพลตฟอร์ม ผู้ขายรับรองว่าธุรกรรมการชำระเงินทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ (รวมถึงระเบียบการต่อต้านการฟอกเงิน)

 2.    13.2. Thailandpages จะทำการกระทบยอดและชำระเงินค่าธรรมเนียมการดำเนินการ การชำระเงิน การคืนเงิน และการปรับปรุงรายการใดๆ ทั้งหมด (“การชำระเงิน”) ตามข้อกำหนดฉบับนี้ โดย Thailandpages จะตัดยอดทุก ๆ 10 วัน รอบการโอนเงินค่าสินค้า 3 วันหลังจากวันตัดยอด

 3.    13.3. หาก Thailandpages สรุปว่าการกระทำและ/หรือการปฏิบัติของผู้ขาย ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงของผู้ขาย ข้อตกลงของลูกค้า และข้อกำหนดฉบับนี้ อาจส่งผลให้เกิด-ข้อพิพาทกับลูกค้า การฉ้อโกง ความน่าสงสัย การคืนเงินให้แก่ลูกค้า หรือการร้องเรียนอื่น ๆ Thailandpages สามารถระงับการชำระเงินหรือหยุดบัญชีใดๆ ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว เป็นเวลาไม่เกิน :

  • ก. ระยะเวลา 90 (เก้าสิบ) วันนับจากวันเริ่มต้นดำเนินการการระงับ
  • ข. เมื่อเสร็จสิ้นการสืบสวนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของผู้ขายและ/หรือการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงของผู้ขาย ข้อตกลงของลูกค้า และข้อกำหนดฉบับปัจจุบัน
 4.    13.4. ในกรณีที่ผู้ขายละเมิดสัญญา Thailandpages จะมีสิทธิ์ในการเลื่อนเวลาหรือระงับการชำระเงินได้โดยไม่มีข้อจำกัด การชำระเงินใดๆ ที่กระทำโดย Thailandpages จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ดังกล่าวของบริษัทไม่ว่าจะในรูปแบบใด ภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้หรือบทบัญญัติที่ระบุในคำสั่งซื้อ

 5.    13.5. Thailandpages ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดมูลค่าคำสั่งซื้อและ/หรือขีดจำกัดทางธุรกรรม (ทั้งขีดจำกัดขั้นต่ำสุดหรือขั้นสูงสุด) แก่ลูกค้าหรือผู้ขายบางรายหรือทุกราย ที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าของธุรกรรมใดๆ มูลค่าสะสมของธุรกรรมทุกรายการระหว่างช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือจำนวนธุรกรรมต่อวันหรือต่อช่วงระยะเวลาอื่น ๆ Thailandpages จะไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายแก่ผู้ขาย :

  • ก. หาก Thailandpages ไม่ดำเนินการจัดการคำสั่งซื้อหรือธุรกรรมที่อาจเกินกว่าขีดจำกัดที่ Thailandpages กำหนด
  • ข. หาก Thailandpages อนุญาตให้ลูกค้าถอนเงินจากธุรกรรมเนื่องจากแพลตฟอร์มหรือสินค้าไม่สามารถใช้การได้ในช่วงเวลาที่มีการเริ่มต้นทำธุรกรรม
  • ค. ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบภาษี ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าเรียกเก็บอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการชำระเงินดังกล่าว ผู้ขายสัญญาต่อ Thailandpages ว่าจะจ่ายภาษี ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าเรียกเก็บอื่นๆ ดังกล่าวทั้งหมดอย่างตรงต่อเวลา ในขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ Thailandpages จะได้รับสิทธิ์ในการระงับภาษีใดๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ในกรณีที่ Thailandpages ถูกกำหนดให้รับผิดชอบต่อภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ผู้ขายจะต้องชดใช้ความรับผิดชอบทางด้านภาษีดังกล่าวแก่ Thailandpages ไม่ว่าจะมีการประเมินความรับผิดชอบทางด้านภาษีดังกล่าวเมื่อใดก็ตาม

  14. การยกเลิกการสั่งซื้อ

 1.    14.1. ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ผู้ขาย หรือ Thailandpages ที่กระทำการในนามของผู้ขาย อาจจะหยุดการขนส่งสินค้าใด ๆ ระงับการส่งมอบให้แก่ลูกค้า และ/หรือยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าโดยให้มีผลในทันทีโดยการบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังลูกค้า ณ วัน หรือในเวลาใด ๆ หากเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้:

 2.    14.2. สินค้าภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าหมดด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด

 3.    14.3. ลูกค้าทำผิดภาระผูกพันภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้า

 4.    14.4. ลูกค้ามีมติในการเลิกบริษัทหรือศาลที่มีเขตอำนาจมีคำสั่งให้ลูกค้าเลิกบริษัทหรือชำระบัญชี

 5.    14.5. มีคำสั่งเจ้าพนักงานหรือมีการตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือผู้จัดการทรัพย์เข้าครอบครองหรือขายสินทรัพย์ใด ๆ ของลูกค้า หรือ

 6.    14.6. ลูกค้าทำข้อตกลงหรือทำการประนอมหนี้กับเจ้าหนี้เป็นการทั่วไป หรือขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจในการขอคุ้มครองการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้

  15. องค์กรและความเป็นอิสระของผู้ขาย

 1.    15.1. Thailandpages จะไม่ถือว่าเป็นคู่สัญญาของธุรกรรมใด ๆ ระหว่างลูกค้าและผู้ขายและด้วยเหตุนี้ ผู้ขายจึงกำหนดให้ Thailandpages (และบริษัทในเครือ ตัวแทน และพนักงานของบริษัท) เป็นอิสระจากการร้องเรียน ข้อเรียกร้อง หรือความเสียหาย (ทั้งที่เกิดขึ้นจริงและที่เป็นผลสืบเนื่อง) ในลักษณะและประเภทใด ๆ ทั้งแบบที่เป็นที่รับทราบและไม่เป็นที่รับทราบ ต้องสงสัยหรือไม่ต้องสงสัย เปิดเผยหรือเป็นความลับ อันเกิดขึ้นจากหรือในลักษณะใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

 2.    15.2. ผู้ขายและ Thailandpages เป็นผู้ทำสัญญาอิสระ และไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงของผู้ขายที่จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในลักษณะห้างหุ้นส่วน กิจการร่วมค้า บริษัทตัวแทน แฟรนไชส์ หรือตัวแทนจำหน่ายระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย คู่สัญญาได้รับทราบร่วมกันว่าข้อตกลงของผู้ขายจะไม่ก่อให้เกิดการจัดตั้งความสัมพันธ์โดยตรงในการว่าจ้างระหว่าง Thailandpages และบุคคลที่กระทำการดำเนินการให้แก่ผู้ขาย ผู้ขายจะไม่มีอำนาจใดๆ ในการทำหรือยอมรับข้อเสนอหรือการดำเนินการแทนใด ๆ ในนามของ Thailandpages

 3.    15.3. ผู้ขายจะไม่ทำสัญญารับช่วงสิทธิ์หรือข้อผูกมัดของตนภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Thailandpages

 4.    15.4. ผู้ขายจะปลดเปลื้อง Thailandpages จากพันธะ และยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และรับชดใช้แก่ Thailandpages (และเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนต่างๆ) ต่อการร้องเรียน การสูญหาย ความเสียหาย การชำระหนี้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายค่าปรับในทางแพ่ง การลงโทษ หรือความรับผิดชอบตามกฎหมายอื่นๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ โดยไม่มีขีดจำกัด) (แต่ละรายการเรียกว่า “การร้องเรียน”) อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ :

  • ก. การที่ผู้ขาย และ/หรือพนักงาน หรือผู้ทำสัญญาทำการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกมัดใดๆ ในข้อตกลงของผู้ขายหรือข้อตกลงของลูกค้า ซึ่งเกิดขึ้นจริงหรือเป็นการกล่าวหา
  • ข. ช่องทางการขายสินค้าใดๆ ที่เป็นของหรือดำเนินการโดยผู้ขาย (รวมถึงข้อเสนอ การขาย การบรรลุผล การคืนเงิน การคืนสินค้า หรือการปรับปรุงรายการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง) เนื้อหาของผู้ขาย การละเมิดสิทธิ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่กล่าวหาใดๆ ด้วยการกระทำที่ได้กล่าวมา และการบำเจ็บของบุคคล การเสียชีวิต หรือความเสียหายทางทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องใดๆ ในที่นี้
  • ค. ภาษีของผู้ขาย หรือ
  • ง. ผู้ให้บริการ ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย ดำเนินการทางกฎหมายกับ Thailandpages ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงของผู้ขาย
 5.    15.5. ไม่มีสิ่งใดที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ที่จะบังคับให้ Thailandpages หรือผู้ขายมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำหรือการละเว้นที่จะกระทำใด ๆ ซึ่งอาจต้องห้ามหรือมีโทษภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับของประเทศไทยหรือประเทศอื่น ๆ โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติอื่นในข้อตกลงฉบับนี้ที่ขัดแย้งกัน

 6.    15.6. หากเมื่อใดก็ตาม Thailandpages ได้ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลว่าการร้องเรียนใด ๆ ที่ได้รับการชดใช้แล้วอาจส่งผลกระทบในทางตรงกันข้ามต่อ Thailandpages Thailandpages อาจเข้าทำการแก้ต่างโดยผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ผู้ขายไม่สามารถทำการอนุญาตให้มีการเข้าสู่กระบวนการตัดสินคดี หรือการจัดการข้อร้องเรียนใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Thailandpages ซึ่งความยินยอมดังกล่าวไม่สามารถระงับได้อย่างไม่สมเหตุสมผล

 7.    15.7. ข้อกำหนดฉบับนี้จะไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์เฉพาะตัวใด ๆ ระหว่าง Thailandpages และผู้ขาย ไม่มีสิ่งใดที่แสดงหรืออนุมานได้จากในข้อกำหนดฉบับนี้ที่มีความมุ่งหมายหรือตีความได้ว่าเป็นการมอบสิทธิ์ทางกฎหมาย การเยียวยา หรือการร้องเรียนใด ๆ ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดฉบับนี้ แก่บุคคลอื่นใดนอกเหนือจากคู่สัญญาในที่นี้ ข้อกำหนดฉบับนี้และการดำเนินการแทน การรับประกัน ข้อตกลงร่วมกัน เงื่อนไข และบทบัญญัติต่าง ๆ ในที่นี้มีเจตนาที่จะใช้เป็นและเพื่อผลประโยชน์พิเศษของThailandpages และผู้ขายโดยเฉพาะเท่านั้น

 8.    15.8. ระหว่างผู้ขายและThailandpages ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อข้อผูกมัดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการบุคคลที่สาม หรือฟีเจอร์ที่ผู้ขายอนุญาตให้Thailandpages ใช้งานในนามของผู้ขาย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้งานที่เกี่ยวข้องใด ๆ Thailandpages ขอสงวนสิทธิ์ในการแต่งตั้งตัวแทนหรือทำสัญญารับช่วงการปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ของThailandpages ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อผูกมัดของThailandpages ภายใต้ข้อตกลงของผู้ขายและขอสงวนสิทธิ์ในการใช้งานผู้ให้บริการ ผู้ทำสัญญารับช่วงและ/หรือตัวแทนใดๆ ตามข้อกำหนดดังกล่าวที่ Thailandpages เห็นว่าเหมาะสม

  16. การยุติและการเพิกถอน

 1.    16.1. Thailandpages มีสิทธิในการยุติข้อตกลงของผู้ขายและข้อกำหนดฉบับนี้แต่ฝ่ายเดียวโดยทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ดังต่อไปนี้:

  • ก. การที่ผู้ขายฝ่าฝืนข้อผูกมัดหรือการรับประกันใดๆ ภายใต้ข้อตกลงของผู้ขาย และการที่ไม่สามารถทำการแก้ไขได้ภายใน (7) วันนับจากที่ได้รับการแจ้งเตือนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Thailandpages ถึงการฝ่าฝืนดังกล่าว
  • ข. การที่ผู้ขายมีมติในการเลิกกิจการ หรือศาลผู้มีอำนาจตัดสินคดีสั่งให้ผู้ขายยกเลิกหรือเลิกหรือสลายกิจการ
  • ค. การกำหนดระเบียบการบริหารที่เกี่ยวข้องกับผู้ขาย หรือการแต่งตั้งผู้รับ หรือการขัดขวางการครอบครองหรือการขายทรัพย์สินใดๆ ของผู้ขาย
  • ง. การที่ผู้ขายเตรียมการหรือทำข้อตกลงกับเจ้าหนี้ของตนโดยทั่วไป หรือทำการขอศาลผู้มีอำนาจตัดสินคดีให้มอบความคุ้มครองจากเจ้าหนี้ของตน
  • จ. การที่ผู้ขายยุติหรือขู่ที่จะยุติการทำธุรกิจ
  • ฉ. Thailandpages จะมีสิทธิในการยุติข้อตกลงของผู้ขายและข้อกำหนดฉบับนี้แต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่มีสาเหตุ ตามดุลยพินิจของ Thailandpages แต่เพียงผู้เดียว ภายใน (14) วันนับจำกวันที่ Thailandpages แจ้งเตือนถึงการยุติดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้ว
 2.    16.2. ผู้ขายมีสิทธิในการยุติข้อตกลงของผู้ขายแต่เพียงฝ่ายเดียว ภายใน (14) วันนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ดังต่อไปนี้:

  • ก. การที่ Thailandpages เลื่อนเวลาการชำระเงินให้นานกว่า 30 (สามสิบ) วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตามข้อกำหนดฉบับนี้
  • ข. การที่ Thailandpages เลื่อนเวลาการคืนสินค้าให้นานกว่า 60 (หกสิบ) วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตามข้อกำหนดฉบับนี้
  • ค. การกำหนดระเบียบการบริหารที่เกี่ยวข้องกับ Thailandpages หรือการแต่งตั้งผู้รับทรัพย์สินของ Thailandpages
  • ง. การที่ Thailandpages เตรียมการหรือทำข้อตกลงกับเจ้าหนี้ของตนโดยทั่วไปหรือทำการขอศาลผู้มีอำนาจตัดสินคดีให้มอบความคุ้มครองจากเจ้าหนี้ของตน
  • จ. การที่ Thailandpages ยุติหรือขู่ที่จะยุติการทำธุรกิจ
  • ฉ. ผู้ขายจะมีสิทธิ์ในการยุติข้อตกลงของผู้ขายและข้อกำหนดฉบับนี้แต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่มีสาเหตุ ตามดุลยพินิจของผู้ขายแต่เพียงผู้เดียว ภายใน (14) วันนับจากวันที่ผู้ขายแจ้งเตือนถึงการยุติดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ได้กล่าวทำแล้ว
 3.    16.3. ก่อนยุติข้อตกลงของผู้ขาย ผู้ขายจะต้องแจ้งให้ Thailandpages รับทราบถึงข้อตกลงที่สิ้นสุดทั้งหมดซึ่งได้กระทำร่วมกับลูกค้าซึ่งจำเป็นต้องมีการดำเนินการ เพื่อมิให้เกิดความสงสัย ผู้ขายจะยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการคำสั่งซื้อที่ค้างอยู่ตามรูปแบบการดำเนินการเฉพาะที่ได้ตกลงกับ Thailandpages หากผู้ขายไม่สามารถกระทำการดังกล่าวได้ Thailandpages สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อและอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกิจกรรมที่ใช้กับคำสั่งซื้อดังกล่าว ซึ่งจะหักออกจากการชำระเงินที่ Thailandpages จะชำระให้แก่ผู้ขาย

  17. สิทธิในเชิงอุตสาหกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

 1.    17.1. ผู้ขายเป็นตัวแทนและรับรองต่อ Thailandpages ว่าผู้ขายเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและเนื้อหา และไม่ตระหนักถึงการร้องเรียนใดๆ ที่บุคคลที่สามทำขึ้นอันเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เป็นที่กล่าวหาหรือที่เป็นอยู่ในขณะนี้ หรือการร้องเรียน คำสั่ง หรือการกระทำอื่น ๆ ที่เกิดจากเนื้อหา การโฆษณา การตีพิมพ์ การส่งเสริมการขาย การผลิต การขาย การกระจายสินค้าหรือการใช้สินค้าและจะไม่ละเมิดสิทธิข้างต้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมด้วยการดำเนินการแทนนี้

 2.    17.2. ผู้ขายตกลงที่จะปล่อยเป็นอิสระ แก้ต่าง ปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และยกเว้นความรับผิดให้แก่ Thailandpages และบริษัทในเครือ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายในศาลในการชดใช้ค่าเสียหาย) ค่าใช้จ่าย ค่าปรับ การลงโทษ การสูญหาย ความเสียหาย และความรับผิดชอบตามกฎหมายใดๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เป็นที่กล่าวหาหรือที่เป็นอยู่ในขณะนี้ หรือการร้องเรียน คำสั่ง หรือการกระทำอื่นๆ ที่เกิดจากเนื้อหา การโฆษณา การตีพิมพ์ การส่งเสริมการขาย การผลิต การขาย การกระจายสินค้า หรือการใช้สินค้า

 3.    17.3. ผู้ขายไม่มีสิทธิ์ในการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เป็นของ Thailandpages โดยไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจาก Thailandpages อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

  18. การรักษาความลับ

 1.    18.1. สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดฉบับนี้ “ข้อมูลความลับ” หมายถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลใดๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Thailandpages บริษัทในเครือ บริษัทย่อย หรือบริษัทที่ถูกรวมเข้าด้วยกัน และไม่เป็นที่รู้จักแก่สาธารณะโดยทั่วไป ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ ไม่ว่าเมื่อใดและไม่ว่าจะเปิดเผยในลักษณะใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง :

  • ก. กลยุทธ์การตลาด แผนการ ข้อมูลทางการเงิน หรือการวางโครงการ การทำงาน การประเมินการขาย และแผนการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธุรกิจในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของคู่สัญญาดังกล่าวใดๆ
  • ข. ผลการปฏิบัติงานในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงคำสั่งซื้อและปริมาณใดๆ
  • ค. แผนการและกลยุทธ์เพื่อการขยายขนาดใดๆ
  • ง. ผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรม และรายชื่อลูกค้าหรือผู้จัดหาสินค้าใดๆ
  • จ. ข้อมูล การคิดค้น การออกแบบ ขั้นตอน กระบวนการ สูตร การพัฒนา เทคโนโลยี หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือทางเทคนิคใดๆ
  • ฉ. แนวคิด รายงาน ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ความรู้และทักษะ งานที่กำลังดำเนินอยู่ การออกแบบ เครื่องมือการพัฒนา ข้อมูลจำเพาะ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รหัสต้นฉบับ รหัสจุดหมาย การคิดค้นต่าง ๆ ข้อมูลและความลับทางการค้าใด ๆ
  • ช. ข้อมูลอื่นใดที่ควรถือว่าเป็นข้อมูลความลับของฝ่ายที่เป็นผู้เปิดเผยข้อมูล ข้อมูลความลับไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งแปลกใหม่ เป็นเอกลักษณ์ ต้องสามารถจดทะเบียนหรือลิขสิทธิ์ได้ หรือประกอบด้วยความลับทางการค้าถึงจะสามารถได้ถูกระบุว่าเป็นข้อมูลความลับได้
 2.    18.2. ผู้ขายจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากThailandpages อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ขายสามารถใช้ข้อมูลความลับเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อตกลงของผู้ขาย และไม่ใช่เพื่อ

 3.    18.3. สิทธิและข้อผูกมัดของผู้ขายภายใต้บทที่ (18) นี้จะยังคงอยู่แม้จะมีการยุติข้อตกลงของผู้ขายก็ตาม

 4.    18.4. การส่งคืนข้อมูลความลับ :

  • ก. ผู้ขายจะต้องคืนและจัดส่งวัสดุที่จับต้องได้ทั้งหมดซึ่งมีข้อมูลความลับที่มอบให้ด้านล่างนี้ และบันทึกการประชุม ข้อความ สรุป บันทึกความจำ ภาพวาด คู่มือ บันทึก ข้อความคัดลอก หรือข้อมูลที่แยกออกมาซึ่งเกิดขึ้น และเอกสารและวัสดุอื่น ๆ ทั้งหมดกลับให้แก่ Thailandpages (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึก”) (และสำเนาทั้งหมดของสิ่งอื่นใดที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ รวมถึงสำเนาที่ถูกแปลงเป็นสื่อคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของภาพ ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือไฟล์ประมวลผลข้อความ ทั้งด้วยมือ หรือด้วยการจับภาพ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า“สำเนา”) โดยมีพื้นฐานจากหรือรวมถึงข้อมูลความลับใด ๆ ในรูปแบบการเก็บรักษาหรือการได้มาซึ่งข้อมูลใด ๆ ก็ตาม ในตอนต้นของ :
   1.    (1) การยุติข้อตกลงของผู้ขาย
   2.    (2) ในเวลาที่ Thailandpages ร้องขอการส่งคืนเอกสารดังกล่าวจะต้องกระทำภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึงข้างต้น
  • ข. อย่างไรก็ตาม ผู้ขายสามารถเก็บเอกสารดังกล่าวของ Thailandpages ไว้ได้ตามที่จำเป็นในการทำให้ผู้ขายสามารถปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาเอกสารได้ หรือผู้ขายสามารถทำลายข้อมูลความลับที่แสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมที่กล่าวไว้ก่อนหน้าใดๆ (หรือในกรณีของบันทึก แล้วแต่ผู้ขายจะเลือก) โดยได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Thailandpages (หรือการลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถกู้คืนได้) และยืนยันการทำลายดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเจ้าหน้าที่ของผู้ขายที่ควบคุมการทำลาย
 5.    18.5. ไม่มีการรับประกันจากคู่สัญญาฝ่ายใดภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ ผู้ขายเข้าใจว่าไม่มีการดำเนินการแทนหรือการรับประกันใดๆ ต่อความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลความลับที่ Thailandpages ทำขึ้น

Back to Top