19. เหตุสุดวิสัย

 1.    19.1. Thailandpages จะไม่รับผิดชอบตามกฎหมายใดๆ ต่อผู้ขายหรือถือว่าละเมิดข้อตกลงของผู้ขายด้วยสาเหตุจากความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อผูกมัดใดๆ ของ Thailandpages หากการล่าช้าหรือความล้มเหลวดังกล่าวเกิดขึ้นจากเหตุการณ์หรือสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอันสมเหตุสมผลของ Thailandpages (แต่ละเหตุการณ์ของ “เหตุสุดวิสัย”) โดยไม่มีความลำเอียงต่อกฎเกณฑ์ทั่วไปที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ข้อต่อไปนี้จะถือว่าเป็นเหตุการณ์เหตุสุดวิสัย:

  • ก. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ การระเบิด น้ำท่วม พายุ อัคคีภัย หรืออุบัติเหตุ
  • ข. สงคราม หรือคำขู่ในการก่อสงคราม การก่อวินาศกรรม การจลาจล การก่อความไม่สงบ หรือการเรียกร้องของประชาชน การก่อการรร้าย หรือสถานการณ์ที่ไม่สงบ
  • ค. การกระทำ ข้อจำกัด กฎเกณฑ์ กฎระเบียบของบริษัท ข้อห้าม หรือมาตรการใดๆ ในส่วนของอำนาจรัฐ อำนาจรัฐสภา หรืออำนาจในท้องถิ่น
  • ง. กฎเกณฑ์การนำเข้าหรือการส่งออก หรือการสั่งห้ามเข้าออกท่าเรือ
  • จ. การหยุดชะงักของการจราจร การหยุดงานประท้วง การปิดล็อกประตู หรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอุตสาหกรรม หรือความขัดแย้งทางการค้าอื่นๆ (ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับพนักงานของ Thailandpages หรือของบุคคลที่สามก็ตาม)
  • ฉ. การแพร่ระบาดซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องสุขภาพที่ประกาศโดยองค์การอนามัยโลก
  • ช. การหยุดชะงักของการผลิตหรือการทำงาน ความยากลำบากในการได้มาซึ่งวัตถุดิบ แรงงาน เชื้อเพลิง อะไหล่หรือเครื่องจักร และ
  • ซ. การไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการหยุดทำงานของเครื่องจักร
 2.    19.2. เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ระบุในบทที่ (19.1) Thailandpages สามารถหยุดการส่งสินค้าหรือการปฏิบัติตามข้อผูกมัดของตนบางส่วนหรือทั้งหมดแล้วแต่จะเลือก ขณะที่เหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าวยังดำเนินต่อไป หากเหตุการณ์ใดๆ ในบทที่ (19.1) ดำเนินต่อไปเป็นระยะเวลาที่เกินกว่า (1) เดือน Thailandpages จะยุติข้อตกลงของผู้ขายโดยทันทีตามที่ได้แจ้งเตือนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ขาย

  20. อื่นๆ

 1.    20.1. การปฏิบัติตามกฎหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้หรือสัญญาลูกค้าใดๆ ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย สนธิสัญญา พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับทั้งหมดอย่างเคร่งครัด และโดยเฉพาะในด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล การนำเข้าและส่งออก และกฎหมาย พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมายและกฎเกณฑ์ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของเขตอำนาจศาลใดๆ (ไม่ว่าจะระหว่างประเทศ ในประเทศ ภูมิภาค รัฐ จังหวัด เมือง หรือท้องถิ่นก็ตาม) ที่อาจมีการปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ขายจะมอบเอกสารรับรองการปฏิบัติตามอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย และกฎเกณฑ์ของสหพันธรัฐ รัฐ หรือท้องถิ่นกำหนด ตามคำร้องขออย่างเป็นลายลักษณ์อักษรของ Thailandpages เพื่อมิให้เกิดความสงสัย ผู้ขายจะใช้งานและ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจาก Thailandpages เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อผูกมัดของตนภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้หรือสัญญาของลูกค้าเท่านั้น โดยต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและอยู่ในลักษณะที่ยืนยันว่า Thailandpages จะยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ได้

 2.    20.2. การทำให้เป็นโมฆะหรือการไม่มีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติใด ๆ ในข้อกำหนดฉบับนี้ที่เป็นอยู่ในขณะนี้หรือในอนาคต จะไม่ส่งผลต่อความมีเหตุผลหรือความมีผลบังคับใช้ของเอกสารทั้งหมด

 3.    20.3. ความล้มเหลวของคู่สัญญาในการใช้สิทธิของตนในกรณีที่เกิดการละเมิดสัญญาโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ของตนภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้หรือภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับได้

 4.    20.4. ผู้ขายจะไม่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายต่อการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกมัดของตนภายใต้ข้อตกลงของผู้ขายทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งเกิดความล่าช้าหากการล่าช้าดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยขัดขวางผู้ขายจากการปฏิบัติตามข้อผูกมัดของตนเป็นเวลานานกว่า (5) วันติดต่อกัน Thailandpages จะได้รับสิทธิ์ในการยุติข้อตกลงของผู้ขาย

 5.    20.5. คำเอกพจน์ของคำศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ในข้อกำหนดฉบับนี้จะรวมถึงคำพหูพจน์รวมถึงในทางกลับกันด้วย เว้นแต่บริบทจะกำหนดเป็นอื่น

 6.    20.6. การอ้างอิงกฎหรือบทบัญญัติของชาติ จังหวัด ท้องถิ่น หรือต่างชาติใดๆ มีเจตนาในการรวมถึงบทบัญญัติและกฎเกณฑ์ทั้งหมดที่ออกตามบทบัญญัติดังกล่าว เว้นแต่บริบทจะกำหนดเป็นอื่น

 7.    20.7. ข้อกำหนดฉบับนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ เว้นแต่แก้ไขด้วยเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีการลงนามโดยตัวแทนของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม

 8.    20.8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบทที่ (15.5), (15.6), (16.3), (17) และ (18) จะไม่ได้รับผลกระทบจากการยุติข้อกำหนดของผู้ขายด้วยสาเหตุใดๆ

  21. กฎหมายที่ใช้บังคับและศาลที่มีอำนาจตัดสิน

 1.    21.1. ข้อกำหนดฉบับนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

 2.    21.2. ความขัดแย้ง การโต้เถียง หรือการกล่าวอ้างใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ หรือการละเมิด การยุติ หรือความเป็นโมฆะของสิ่งที่กล่าวถึงนั้น จะให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ทำการตัดสินแต่เพียงผู้เดียว ตามกฎสำหรับอนุญาโตตุลาการของอนุญาโตตุลาการแห่งหอการค้าไทย (“ATCC”) คณะอนุญาโตตุลาการจะประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการผู้เดียวที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธาน ATCC โดยการตัดสินดังกล่าวจะกระทำในกรุงเทพมหานคร การตัดสินใดๆ จากคณะอนุญาตโตตุลาการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

  กำหนดการ (ก.)

 1.    1. ค่าธรรมเนียมการขายสินค้า – Commission Fee
      ค่าธรรมเนียมการขายสินค้า คือ ค่าบริการการให้บริการพื้นที่และการดำเนินการต่าง ๆ ในตลาดออนไลน์ “Thailandpaegs” ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมตามข้อ 2 โดยจะจัดเก็บเมื่อผู้ขายขายสินค้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว เท่านั้น ท่านสามารถเช็คอัตราค่าธรรมเนียมการขายสินค้าใน นโยบายค่าธรรมเนียม

 2.    2. ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน – Payment Fee
      ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน คือ ค่าบริการที่ “Thailandpaegs” บริหารจัดการการโอนเงินค่าสินค้า/บริการให้แก่ผู้ขาย ผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ธนาคาร ท่านสามารถเช็คอัตราค่าธรรมเนียมการขายสินค้าใน นโยบายค่าธรรมเนียม

 3.    3. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินธนาคาร – Bank Transfer Fee
      ค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระค่าสินค้า คือ ค่าบริการที่ “Thailandpaegs” บริหารจัดการการโอนเงินค่าสินค้า/บริการให้แก่ผู้ขายผ่านทางธนาคาร

 4.    4. ค่าธรรมเนียมทางการตลาด – Marketing Fee
      ค่าธรรมเนียมทางการตลาด คือ ค่าบริการเสริมที่ผู้ขายสามารถเลือกใช้งานได้เพื่อส่งเสริมการขายสินค้า เช่น Sponsor Items เป็นต้น

  ภาคผนวก (ข.) ข้อตกลงประกอบเพิ่มเติม

 1.    1. ชั่วโมงเปิดปิดทำการของ Thailandpages คือ วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30-18.00 น. (หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 2.    2. โปรดจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานโดยครบถ้วนทุกรายการตามที่ระบุ และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับพร้อมเขียนชื่อตัวบรรจงในสำเนาทุกแผ่น ดังนี้

   2.1. กรณีเป็นบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด

   • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
   • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มีอำนาจลงนาม
   • หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท
   • เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

   2.2. กรณีเป็นร้าน (บุคคลธรรมดา)

   • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
   • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   • ใบทะเบียนพาณิชย์
   • เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
 3.    3. เครดิตเทอม 10 วัน โดยการโอนชำระ

 4.    4. รอบการโอนเงินค่าสินค้า 3 วันหลังจากวันตัดยอด พร้อมเอกสารใบกำกับภาษีของผู้ขาย (สามารถส่งทางอีเมล)

Back to Top